Regulamin SKF

REGULAMIN STOWARZYSZENIA KOLORYSTÓW FILMOWYCH

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Kolorystów Filmowych, w skrócie

SKF, nazwa w języku angielskim brzmi Polish Society of Film Colourists w skrócie

PSFC. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.)

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego

regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

stowarzyszeniach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

7. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kąty.

8. Cele Stowarzyszenia to:

● podniesienie prestiżu zawodu kolorysty

● podtrzymywanie wysokiej jakości usług w zakresie korekcji koloru w filmach

fabularnych i innych dziełach filmowych i telewizyjnych

● reprezentowanie interesów jego członków np. poprzez ochronę praw

autorskich wynikających z twórczego wkładu w powstanie dzieła filmowego

● wymiana doświadczeń zawodowych

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

○ inicjowanie i prowadzenie prac zmierzających do stałego podnoszenia prestiżu

zawodu kolorysty poprzez podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem

działań, zapewniających ochronę praw autorskich, zabezpieczających

wynagrodzenie, odpowiadające wkładowi pracy twórczej w tworzenie dzieła

filmowego

○ wspieranie oraz inicjowanie działań związanych z rozwojem polskiej

twórczości filmowej, rekonstrukcją polskich filmów

○ uczestniczenie w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach podnoszących

wiedzę i kwalifikacje zawodowe takich jak kursy, wyjazdy szkoleniowe,

konkursy, festiwale itp.

○ kształtowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem

○ współpracę z innymi instytucjami związanymi z twórczą działalnością filmową

10. Członkiem stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca

obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

11. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu Wniosku o

wstąpienie do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do

Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się

za pośrednictwem Zarządu. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest

udokumentowany staż pracy w zawodzie kolorysty oraz przedstawienie do wglądu

swoich prac o szczególnych walorach artystycznych. Przyjęcie do Stowarzyszenia

następuje po uiszczeniu przez kandydata wpisowego.

12. Członek ma prawo:

• do umieszczania skrótu SKP lub PSFC przy swoich nazwiskach, na

listach płac wykonywanych filmów

• bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia

• prawo głosu na Zebraniach Członków

13. Członek obowiązany jest do:

• przestrzegania zasad etyki zawodowej

• opłacania składek członkowskich

• brania czynnego udziału w realizowaniu celów Stowarzyszenia

14.

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze

Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

● śmierci członka,

● złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze

Stowarzyszenia.

3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

● niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz

Stowarzyszenia,

● podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami

Stowarzyszenia,

● działania na szkodę Stowarzyszenia,

● niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 2 lata

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji

przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania

informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

15. Władzami Stowarzyszenia są:

● Zebranie Członków,

● Zarząd składający się z trzech osób, wybranych w drodze głosowania

większością ⅔ głosów przez Zebranie Członków

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje

we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile

regulamin nie stanowi inaczej.

Zebrania Członków może zwołać Zarząd lub ⅓ członków Stowarzyszenia. Uchwały

Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin

stanowi inaczej.

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

17. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez

Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków

Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków. Zarząd powołuje się na

czteroletnią wspólną kadencję.

W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują

pozostali członkowie organu. W trybie można powołać tylko jednego członka Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej

połowy składu Zarządu.

18. Do kompetencji Zarządu należy:

● Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej

działalności.

● Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na

zewnątrz.

● Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa.

● Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.

● Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

● Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

● Zwoływanie Zebrań Członków.

● Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle

działalności Stowarzyszenia.

19. Do reprezentowania Stowarzyszenia wystarczający jest podpis samego Prezesa. Do

zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

działających łącznie w tym Prezesa.

1.Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres

zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia

zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł.

20. Zarząd lub jego część może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na

szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, zwykłą większością głosów,

przy obecności co najmniej 2/3 członków.

21. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania

Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy

wszystkich Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie

Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

22. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:

● składek członkowskich

● dotacji

● darowizn

● zbiórek publicznych

● spadków, zapisów,

● dochodów z majątku stowarzyszenia

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.